فرم نظرسنجی

 

 

فرم نظرسنجی کیفی

نام سازمان:
 
کیفیت تماس تلفنی با شرکت ابراهیم:
 
نحوه برخورد و دانش کارشناسان اعزامی شرکت ابراهیم:
 
میزان رضایت از خدمات پس از فروش:
 
نحوه آشنایی با شرکت ابراهیم:
 
شماره تماس خود را وارد کنید