جاروبرقی نیمه صنعتی

جاروبرقی DM40SGA-B

جاروبرقی DM40SGA-B