اسکرابر خودرویی T20

کفشوی صنعتی T20 از نمای کناری که تی لساتیک، برس های اصلی، نمایان بوده و کیفیت ساخت جایگاه کاربر نیز

کفشوی صنعتی T20 از نمای کناری که تی لساتیک، برس های اصلی، نمایان بوده و کیفیت ساخت جایگاه کاربر نیز