زمین شوی سرنشین دار T12

قسمت پشتی اسکرابر t12 که از آن لوله آب تمیز و کثیف گذشته و در قسمت پایینی لاستیک تی نمایان است

قسمت پشتی اسکرابر t12 که از آن لوله آب تمیز و کثیف گذشته و در قسمت پایینی لاستیک تی نمایان است