زمین شوی سرنشین دار T12

زاویه مجانب اسکرابر سرنشین دار t12 که در این زاویه اندازه کوچک این اسکرابر با توجه به سخت کار بودن آ

زاویه مجانب اسکرابر سرنشین دار t12 که در این زاویه اندازه کوچک این اسکرابر با توجه به سخت کار بودن آ