اسکرابر سرنشین دار T20

اسکرابر سرنشین دار T20 در حال نظافت یک فروشگاه تجاری

اسکرابر  سرنشین دار T20 در حال نظافت یک فروشگاه تجاری