ترولی خدماتی Silver

ترولی خدماتی در رستوران برای حمل غذا و ظروف خالی

ترولی خدماتی در رستوران برای حمل غذا و ظروف خالی