شستشو گاز با واترجت TC 11/1300

شستشو گاز و شستشو آشپزخانه با واترجت صنعتی آب گرم TC 11/130

شستشو گاز و شستشو آشپزخانه با واترجت صنعتی آب گرم TC 11/130