قابلیت روی هم گذاشتن سطل ها

ترولی نظافتی دو مخزنی با آبگیر رولی

ترولی نظافتی دو مخزنی با آبگیر رولی