دو دریچه تخلیه مجزا برای مخازن

ترولی نظافتی دو مخزنی با آبگیر پرسی

ترولی نظافتی دو مخزنی با آبگیر پرسی