دو دریچه تخلیه مجزا برای مخازن

ترولی نظافتی دو مخزنی با آبگیر رولی

ترولی نظافتی دو مخزنی با آبگیر رولی