کف شوی پله برقی

امکان شستن سطوح افقی و عمودی پله برقی با پله برقی شوی مکانیزه

امکان شستن سطوح افقی و عمودی پله برقی با پله برقی شوی مکانیزه