اسکرابر خودرویی T20

اسکرابر سرنشین دار T20 از نمای 45 درجه کیفیت و شکل ظاهری دستگاه نماینگر طراحی فوق العاده آن می باشد.

اسکرابر سرنشین دار T20 از نمای 45 درجه کیفیت و شکل ظاهری دستگاه نماینگر طراحی فوق العاده آن می باشد.