جاروبرقی سه فاز دائم کار DG70EXP

جاروبرقی سه فاز دائم کار DG70EXP

جاروبرقی سه فاز دائم کار DG70EXP