دستگاه سوییپر شهری City Master 1200

دستگاه جاروی شهری City Master 1200

 دستگاه جاروی شهری City Master 1200