Ronda جاروب خیابانی در نظافت پارکینگ ها

جاروب خیابانی و پهنای نظافت بالای دستگاه سوییپر

جاروب خیابانی و پهنای نظافت بالای دستگاه سوییپر