شستشو کشتارگاه با واترجت TC 13/180

شستشو کشتارگاه با واترجت صنعتی آب گرم Therm C 13/180

شستشو کشتارگاه با واترجت صنعتی آب گرم  Therm C 13/180