کامیون قبل از شستشو با واترجت E 500/17

کامیون قبل از شستشو با واترجت آب سرد فشار قوی E 500/17

کامیون قبل از شستشو با واترجت آب سرد فشار قوی E 500/17