جاروبرقی DM 40 SGA

جاروبرقی نیمه صنعتی با نازل ثابت

جاروبرقی نیمه صنعتی با نازل ثابت