جاروبرقی نیمه صنعتی DM 3

جمع آوری زباله و خاک از نقاط با دسترسی دشوار بوسیله جاروبرقی صنعتی

جمع آوری زباله و خاک از نقاط با دسترسی دشوار بوسیله جاروبرقی صنعتی