مکنده صنعتی ترولی DG2

مکنده مجهز به سیستم مجهز انتقال دستگاه

مکنده مجهز به سیستم مجهز انتقال دستگاه