واترجت صنعتی K 2195 TST

واترجت و کارواش صنعتی K2195 TST قادر به ارائه آب در فشار 180 بار

واترجت و کارواش صنعتی K2195 TST قادر به ارائه آب در فشار 180 بار