واترجت صنعتی آب گرم therm c 11/130

واترجت صنعتی آب گرم therm c 11/130 مجهز به موتور الکتریکی و مشعل عمودی

واترجت صنعتی آب گرم therm c 11/130 مجهز به موتور الکتریکی و مشعل عمودی