واترجت و کارواش صنعتی آب گرم therm 601 E-ST 24

واترجت آب گرم الکتریکی Therm 601 E-ST 24 یک واترجت صنعتی ثابت با گرم کن الکتریکی

واترجت آب گرم الکتریکی Therm 601 E-ST 24 یک واترجت صنعتی ثابت با گرم کن الکتریکی