واترجت صنعتی تریلر power trailer 500/30

واترجت آب گرم و تریلر Power trailer 500/30 دارای مخزن اب 350 لیتر

واترجت آب گرم و تریلر Power trailer 500/30 دارای مخزن اب 350 لیتر