جاروبرقی DM 40 SGA

جاروبرقی نیمه صنعتی

جاروبرقی نیمه صنعتی