ترولی چند منظوره ALPHA 8104، بستن درب به صورت آرام و بیصدا

ترولی چند منظوره ALPHA 8104 جهت شستشو و نظافت عمومی

ترولی چند منظوره ALPHA 8104 جهت شستشو و نظافت عمومی