قابلیت روی هم گذاشتن سطل ها

ترولی نظافتی دو مخزنی با آبگیر پرسی

ترولی نظافتی دو مخزنی با آبگیر پرسی