پله برقی شوی RF40

دستگاه پله برقی شوی آلمانی برای شستشوی پله برقی و پیاده رو متحرک

دستگاه پله برقی شوی آلمانی برای شستشوی پله برقی و پیاده رو متحرک