اسکرابر پله برقی

پله برقی شوی مکانیزه دارای دو برس غلطکی

پله برقی شوی مکانیزه دارای دو برس غلطکی