جاروبرقی نیمه صنعتی

جاروبرقی Mistral 301 Dry

جاروبرقی Mistral 301 Dry