جاروبرقی نیمه صنعتی

جاروبرقی Mistral 352 DS

جاروبرقی Mistral 352 DS