نماشوی ایرانی EFC3

مقایسه با محصولات دیگر
برند : Ebrahim دسته بندی : نماشوی کد : EFC3

دسـتگاه نماشوی ایرانی EFC3 از محصولات جدید شـرکت ابراهیم می باشد که تمامی بخش های آن در داخل طراحی و تولید شـده اسـت. این دستگاه، یـک ابـزار نظافتـی کارآمد جهـت انجـام فرآیندهای شستشوی نمـای سنگی ساختمان، شستشـوی شیشـه و نمـای بیرونـی و شستشـوی پنل های خورشـیدی می باشـد. مخـزن رزین تعبیـه شـده در ایـن دسـتگاه این امـکان را فراهم مـی آورد تا آب ورودی به دستگاه پس از چند مرحله فیلتراسیون، به صـورت خالـص و تصفیـه شـده مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد. میـزان آب خروجـی از دسـتگاه بـر روی بـرس شستشـو نیـز توسـط یک شـیر قابـل تنظیـم می باشـد. نماشـوی ایرانـی EFC3 برای عملکـرد از دو سیسـتم آب جداگانـه شـهری و آب تصفیـه بهـره می بـرد. کاربـر دسـتگاه بـا تنظیـم کلیـد مخصـوص بر روی حالت شـهری می تواند سـطوح را شستشـوی اولیـه دهد. همچنیـن با تغییر وضعیـت این کلید بر روی حالت تصفیه، آب خالص برای آبکشـی و شستشـوی بدون لکه شیشـه و نما از سـمت نازل بر روی برس پاشـش می شـود. سیسـتم 3 فیلتره این نماشـوی قادر اسـت تا 95 درصد ذرات ریـز و معدنـی آب را حـذف نمایـد. بـا تجهیـز دستگاه شیشه شور بـه لنس های رابط، می تـوان از نماشـوی بـرای شستشـوی سـطوح در ارتفاع بالا نیز بهره برد. برای شستشوی این سطوح، پمـپ آب دسـتگاه جهـت پمپـاژ آب به سـمت بالا فعال می شـود. نماشـوی EFC3 دسـتگاه جدید تولید شـرکت ابراهیم می باشد که با توجه بـه دبی بیشتر و قدرت بالاتر، قابلیت شستشـوی ارتفاع هـای بـالا را دارا می باشـد.

ویژگی های دستگاه نماشوی ایرانی EFC3

دســتگاه نماشــوی ایرانــی EFC3  یکــی از جدید تریــن محصــولات تجهیــزات مکانیــزه نظافــت صنعتــی در زمینــه نظافت نمای ساختمان می باشــد کــه توانایــی شستشـوی نمـا تـا ارتفـاع 21 متـر را دارد. بـرای ایـن دسـتگاه لنسـی اسـتاندارد بـه طـول 9 متـر ارائـه می شـود کـه بـا در نظـر گرفتـن قـد و طــول دســت کاربــر تــا نزدیــک 11 متــر از ســطح زمیــن بــه وســیله دستگاه شیشه شور قابـل شستشـو اسـت. بدنـه ایـن دستگاه نماشـوی ساختمان فلـزی بـوده و دارای یـک شاسـی چرخـدار اسـت کـه سـبب سـهولت در جـا بـه جایـی دســتگاه میگــردد. نماشــوی EFC3 الکتریکــی اســت و نیــروی محرکـه مـورد نیـاز بـرای آن بـه وسـیله بـرق شـهری تامیـن می گـردد. پمـپ ایـن دسـتگاه توانایـی پاشـش آب تـا 5 لیتـر در دقیقـه را دارد. نـوع لنـس بـه کار رفتـه بـرای دسـتگاه از نـوع رزوه ای بـوده و از جنـس آلومینیــوم ســاخته شــده اســت. وزن لنــس کامــلا مناســب می باشــد. نماشـوی ایرانـی EFC3 بـه سیسـتم فیلتراسـیون قـوی از ترکیـب اســمز معکــوس و رزیــن دیونایــزر تجهیــز گردیــده کــه تمامــی امــلاح، ناخالصــی هــا و ســختی آب را گرفتــه و آبــی شــفاف و خالــص فراهــم می سـازد. فیلتـر رزیـن دسـتگاه درون یـک مخـزن 5 لیتـری قـرار دارد. در صـورت نیـاز ایـن فیلترهـا بـه آسـانی قابـل تعویـض می باشـند. وجــود ســامانه فیلترســازی بــر روی دســتگاه ســبب می شــود لکــه، رگـه و رد آب روی سـطح شیشـه و نمـا باقـی نمانـد. نماشـوی ایرانـی EFC3 مجهــز بــه یــک سیســتم ســختی ســنج آب می باشــد.

مشخصات فنی

مشخصات عمومی

کارایی (مترمربع بر ساعت) 350
جنس لنس آلومینیوم / کربن

مشخصات سامانه فیلتراسیون

نوع و تعداد فیلتر 3 مرحله ای - 1
حجم فیلتر(لیتر) 4

مشخصات موتور و منبع تغذیه

توان (کیلووات) 0.75
ولتاژ - فرکانس (ولت - هرتز) 220 - 50

مشخصات ظاهری

وزن (کیلوگرم) 80
ابعاد (طول×عرض×ارتفاع)(میلیمتر) 650×700×1400

تماس با کارشناسان فروش

۰۲۱-۸۷۱۸۴